Basis uddannelse

DEN SYSTEMISKE OG NARRATIVE SAMTALE - METODE I REHABILITERING


Tværfaglig basisuddannelse i den systemiske og narrative samtale, kollegial supervision og håndtering af udfordrende adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger.

 

Forudsætninger for deltagelse: Uddannelsen henvender sig til alle professionelle indenfor de sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske fag.

 

Uddannelsen tager afsæt i den systemiske og narrative tilgang, som kan anvendes både som direkte metode i den rehabiliterende tilgang til borgeren, samt som redskab til at skabe faglig udvikling i personalegruppen. Uddannelsens idegrundlag er, at det enkelte menneske er ekspert i eget liv, og hensigten er at kvalificere borgeren til at tage mest muligt vare på eget liv, gennem opdagelse og realisering af borgerens ressourcer og potentiale for udvikling og vækst.

 

KOMPETENCEMÅL 

Du vil få opøvet konkrete samtalefærdigheder fra den systemisk og narrative værktøjskasse, således at du kan lave målrettede samtaler og få feedback på din indsats (hvad virker, hvad virker ikke). Du vil lære at stille de rigtige spørgsmål, som kan hjælpe borgeren med at hjælpe sig selv, samt skabe de bedste forudsætninger for at ændring og udvikling kan finde sted – både i forhold til borgeren og i medarbejdergruppen. Du vil lære at konflikthåndtere.

 

Der vil blive arbejdet med inddragelse af pårørende og andre vigtige aktører i borgerens liv, som en del af løsningen i borgerens rehabiliteringsproces. Du vil få trænet gruppesamtalen som et dialogisk værktøj til at inkludere, anerkende og aktivere alle aktørers stemmer, perspektiver, erfaringer og ressourcer.

 

Mit ønske med uddannelsen er, at inspirere til både personlig og faglig udvikling. Uddannelsen skal ses som en mulighed for at arbejde i dybden med din egen personlige udvikling i relation til at arbejde coachende. – ”Vi kan ikke ændre andre, men vi kan ændre os selv… og herigennem sker der ofte ændringer hos den anden person eller i systemet/ teamet”.

 

Mange organisationer er under omstilling på mange forskellige niveauer, hvilket kan stjæle fokus og energi. Du vil blive trænet i at give dine kollegaer sparring og supervision på den daglige praksis, både i forhold til borgerrettede og organisatoriske udfordringer og dilemmaer. Mit udgangspunkt er, at vi aldrig må acceptere status quo, men hele tiden og på en respektfuld og anerkendende måde, skal vi stille spørgsmålstegn ved rutiner og traditioner, tænke innovativt og turde tage nye initiativer.

 

"If you don't like something change it, if you can't change it, change the way you think about it." Mary Engelbreit

 

UDDANNELSESFORLØBETS VARIGHED OG FORM 

Uddannelsen omfatter 12 undervisningsdage, tilrettelagt som 6 x 2 dage undervisningsmoduler, som strækker sig over en periode på 1 år. Uddannelsen er suppleret med 5 dages selvstændigt arbejde i træningsgrupper, hvor du 1 gang imellem hvert modul mødes i en træningsgruppe. Her er der lejlighed til at diskutere hvordan de læste tekster kan bruges i praksis, til at træne forskellige færdigheder samt sparre med hinanden.

 

Alle undervisningsdage er i tidsrummet på kl. 08.30 – 15.30.

 

Pris: for 12 undervisningsdage med op til 14 deltagere: Lokalt arrangeret uddannelse: 126.000 kr. (9.000 kr. pr. deltager v/ 14 deltagere). Prisen tillægges moms og transport. Udgifter til lokaler og forplejning er ikke medregnet i prisen.

 

Form på uddannelsen - kræver parathed til en personlig udviklingsrejse

 

Det er min tilgang at ”øvelse gør mester”. Hvert modul vil derfor lægge vægt på træningsdelen. Med udgangspunkt i ”sager” fra dit arbejdsliv vil der på forskellige måder blive arbejdet med, at omsætte teorien til praksis. Gennem obligatorisk litteratur, oplæg fra undervisere, fælles drøftelser, øvelser, interviewtræning og feedback i de forskellige metoder og teknikker, vil der blive opøvet konkrete samtalefærdigheder. Du skal derfor være indstillet på at kigge på dig selv, på egen praksis og på egne reaktionsmønstre.

 

For at sikre implementering og omsætning af uddannelsen til praksis, forventes der at du mellem modulerne arbejder med at løse træningsopgaver i samtalefærdigheder og udarbejde mini-statusrapport på dette (ca. ½ side).

 

LITTERATUR

Selvom uddannelsen er orienteret imod praksis, vægtes teoridelen også, således at du får en grundlæggende teoretisk indføring i emnerne på kurset.

 

OBS. Du skal selv anskaffe uddannelsens grundbog: Hanne V. Moltke et al (2009): ”Systemisk coaching – En grundbog”, Dansk Psykologisk Forlag. Den øvrige litteratur vil blive tilsendt af underviser.

 

Uddannelsesbevis: For opnåelse af fuldt uddannelsesbevis kræves en deltagelse på min. 80 % af undervisningstiden.

 

PROGRAM FOR BASISUDDANNELSE I DEN SYSTEMISKE OG NARRATIVE SAMTALE

 

Modul 1: DEN REFLEKTIVE PRAKTIKER – AT ARBEJDE COACHENDE 

Det er en grundlæggende systemisk pointe, at vi ikke kan instruere forandring. Populært sagt kan vi sige, at forandringens døre åbnes indefra. I det professionelle arbejde med mennesker betyder det, at vi har en opgave i at hjælpe andre til at medvirke i selv, at udarbejde løsninger på problemer og derigennem skabe ejerskab for aftaler og handleplan. En systemisk baseret tilgang inviterer os til at se på vores professionelle handlinger og de grundlæggende antagelser, værdier og normer, som styrer dem. At være tydelig og samtidig undersøgende på sine egne grundlæggende antagelser og normer er en vigtig forudsætning for, at kunne handle etisk bevidst med respekt for andre. Samtidig er evnen til at kunne praktisere professionel nysgerrighed en forudsætning for at kunne inkludere og aktivere borgeres og samarbejdspartneres perspektiver og ressourcer Der vil på modulet blive arbejdet med både at komme om bord i det teoretiske fundament og bygge bro til den samtalefaglige praksis. Modulet indeholder bl.a.:

 

 • Videnskabsteoretiske grundlag; konstruktivisme og socialkonstruktionisme
 • Systemiske grundprincipperne;
 • Cirkulær forståelse (alting hænger sammen med alting – forbundethed)
 • Borgeren er eksperten i eget liv
 • Post-strukturalisme – identitet er formbart og skabes gennem sproget, relationer og kultur
 • Ethvert menneske gør til enhver tid sit bedste – ud fra egne præmisser. Dvs. ud fra de forudsætninger, erfaringer, leveregler, præmisser, værdier, håb vedkommende har med i rygsækken
 • Instruktiv interaktion er umulig. – Mennesker kan ikke styres udefra

 

Modul 2: STRUKTUREREDE OG MÅLRETTEDE SAMTALER 

Målrettethed er et nøglebegreb i rehabilitering. På dette modul vil du få arbejdet med at omsætte de systemiske ideerog værktøjer til strukturerede og målrettede samtaleforløb. – Som kan anvendes såvel i samarbejdet med borgeren, som i kollegiale sparringssituationer og kollegial supervision. Modulet vil indeholde betydningen af at kontekstafklare, idet mange samtaler løber af sporet, eller ender i ukonstruktiv ”snik snak”, fordi konteksten og forståelsesrammen er utydelig. Der vil blive sat spot på betydningen af, at stille de rigtige spørgsmål, som kan skabe ny energi og hjælper borgeren eller kollegaen med at hjælpe sig selv. Der vil blive arbejdet med Karl Tomms spørgsmålstyper, der kan invitere til refleksion og nye indfaldsvinkler. Endvidere sættes spot på vigtigheden af at få feed-back. Dette for at sikre, at medarbejderen får evalueret indsatsen og samarbejdsprocessen. – Hvordan virker det de går og gør? Modulet indeholder bl.a.:

 

 • Kontekst og betydningen af at skabe klare og fælles kontekster. Hvad skal der foregå – hvad er vi sammen om.
 • Faserne i en systemisk samtale
 • Karl Tomms 4 spørgsmålstyper og refleksive processer
 • Reflekterende team og hypotesedannelse.
 • Kunsten at adskille proces og indhold - at huske at der er 2 niveauer i en samtale; indhold og proces (eller kommunikation og metakommunikation).
 • Procesevaluering, a la ”den måde vi taler om problemet nu, er det hjælpsomt?”

 

Modul 3: DEN MOTIVERENDE SAMTALE OG VILKÅR FOR UDVIKLING 

Her er hensigten at du får indsigt i de grundlæggende forudsætninger for at skabe ændring og udvikling hos mennesker. Den systemiske og narrative tilgang vil her blive supleret med elemnter fra Den Motiverende Samtale, som er en evidensbaseret metode til at skabe forandringsprocesser. Du vil arbejde med de samtaleteknikker, som anvendes inden for Den Motiverende Samtale: Forskellige typer af spejling, håndtering af ambivalens og håndtering af modstand. Der vil endvidere blive arbejdet med Appressiative Inquiry (AI) (værdsættende undersøgelse, direkte oversat) og ressourcefokuseret tilgang. Modulet indeholder bl.a.:

 

Den motiverende samtale;

Motivation – et forhold mellem værdier og tro på egne evner.

Hvorfor fortsætter borgeren sin uhensigtsmæssige livsstil når både vi og de jo godt ved, at det er skadeligt for deres helbred? Hvorfor taler vi nogen gange for "døve øren"? Ambivalens afholder mange mennesker fra at foretage vigtige ændringer i deres liv.

 

 • Den motiverende samtale er et værktøj - en samtale stil, hvor du i samarbejde med borgeren hjælper vedkommende med at reflektere over egen livsførelse, ambivalens og at identificere og mobilisere indre mål og værdier
 • 3 forudsætninger for ændring og udvikling
 • Appressiative Inquiry og ressourcefokuseret tilgang – som motivator og drivkraft)

 

Modul 4: CIRKULARITET – SYSTEMER – ÅBEN DIALOG OG NETVÆRKSARBEJDE 

Systemteorien har som grundantagelse, at intet kan forstås isoleret. Alting skal forstås ud fra de relationer og den kontekst det indgår i. Den systemiske tilgang fokuserer på relationer imellem mennesker i stedet for at fokusere på det enkelte menneskes indre psykiske tilstand. Du vil på modulet blive trænet i at sætte spot på de mønstre, relationer og sammenhænge i konteksten, som problemet udgøres af – set fra alle de implicerede parters perspektiver, dvs. hele systemet. Når der således tages udgangspunkt i cirkulære frem for lineære processer, skabes der utallige muligheder for at se problemer og udfordringer fra nye vinkler, således at nye mulige løsninger kommer til syne. Undersøgelser viser at det gør en positiv forskel, at betydningsfulde personer i borgerens liv, involveres i rehabiliteringsprocessen. Du vil på modulet blive præsenteret for og trænet i gruppesamtalen som et dialogisk værktøjtilat inkludere, anerkende og aktivere alle aktørers stemmer, perspektiver, erfaringer og ressourcer. Modulet indeholder bl.a.:

 

 • At arbejde med systemet som løsning; familier, netværk, grupper, teams, organisationen.
 • Træne gamemaster-funktionen. Fra ekspert på indhold i en samtale, til ekspert på proces-styring af en netværks- eller gruppesamtale.
 • Åben dialog og netværksarbejde. En netværksmetode fra psykiatrien i Vestlapland, som har vist opsigtsvækkende resultater gennem det at arbejde med familien og netværket.
 • Reflekterende processer - anvendelsen af forskellige team-modeller

 

Modul 5: KOMPLEKSE BORGERE OG KONFLIKTHÅNDTERING 

Dette modul sætter fokus på, at konflikter opstår som et naturligt vilkår i mellemmenneskelige relationer. Konflikter udspringer ofte af forskellige opfattelser, forventninger, behov og perspektiver i forhold til en given sag. Evnen til, at håndtere forskelligheder og modsætninger i det daglige arbejde på en fremadrettet og frugtbar måde, er central i forhold til en god opgaveløsning. Konflikter opstår i forhold til leder, kollegaer og borgere, men selvfølgelig særligt i samarbejdet med borgere med lav frustrationstærskel, vrangforestillinger, højt beredskab af projektive mekanismer, negative tolkninger om personalets hensigter og udadreagerende adfærd. På modulet vil du få indsigt og træning i at analysere kommunikationsmønstre på en sådan måde, at potentielle konflikter kan forebygges og igangværende konflikter opløses. Du får en endnu bedre forståelse af, hvordan anerkendende kommunikation, kontekstforståelse og systemiske analyseredskaber kan bidrage til at håndtere forskelligheder og modsætninger på en enkel, klar og fremadrettet måde. Elementer fra konfliktteorier vil blive inddraget. Modulet indeholder bl.a.:

 

 • Konflikters kompleksitet og dynamik.
 • De forskellige præmisser, opfattelser, forventninger og behov i forhold til en given sag. Når hver enkelt person konstruerer sin egen verden, og vi derfor alle ser på virkeligheden forskelligt, bliver skyldsspørgsmål uinteressante.
 • Mægling og konfliktopløsning mellem to eller flere konfliktende parter.
 • Deltagerens personlige konfliktmønster; primære handlemåder i konfliktfyldte situationer.
 • Konflikthåndtering før, under og efter en tilspidset situation; hvordan forebygger man en konflikt, hvordan opløses en igangværende konflikt, og hvordan følger man op bagefter.

 

Modul 6: NARRATIVE SAMTALER – OG IDENTITET 

En af de bærende antagelser i den narrative tilgang er, at menneskets identitet afspejler sig i vores selvfortælling. Mødet med mennesker med sindslidelser bærer ofte præg af en række negative selvberetninger, der handler om ikke at slå til, ikke at være noget værd, ikke at magte, ikke at kunne leve op til egne eller andres forventninger. I den narrative tilgang ser man ikke personen som problemet, men problemet som problemet. ”Vidner” er et stærkt redskab i arbejdet med at opdage, forstørre og forstærke positive initiativer. Du vil blive præsenteret for og trænet i særligt 3 af de narrative praksisser; bevidning, genforfattende og eksternaliserende praksisser, som kan bidrage til at skabe en mere positiv selvforståelse. Modulet indeholder bl.a.:

 

 • Den moderne magt, sprogets og diagnosernes betydning for historiedannelse og identitet.
 • Eksternaliserende samtaler, som kan være modgift til forståelsen af, at vi er identiske med vores problemer. Fx hvad gør man, når ”Vreden”, ”Initiativløsheden”, ”Angsten” eller ”Stemmerne” tager magten fra borgeren? At tale om problemet, som noget adskilt fra personens identitet, kan i sig selv svække oplevelsen af skyld, skam og selvhad mv.
 • Genforfattende samtaler, sominviterer folk til at få øje på og inkludere nogle af de mere oversete, men potentielt betydningsfulde oplevelser og begivenheder, som er ”ude af trit” med deres dominerende problemfyldte og negative selvfortællinger. Herigennem skabe ny identitet.
 • Bevidning,som handler om at skabe vidner til menneskers foretrukne fortællinger og selvforståelse.Vi skabes gennem de fortællinger vi selv eller andre fortæller om os.

Kathja Thrane Brandt  | Bernstoffsvej 22  |  5000 Odense C  |  +45 41 59 50 60  |  mail@kathjabrandt.dk  |  CVR-nummer: 32196705

© Copyright. All Rights Reserved.